DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA

Dūseikių socialinės globos namai yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

Globos namų misija – teikti kvalifikuotas, kokybiškas, modernias, prieinamas ir saugias socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo poreikius ir lūkesčius.

Globos namų vizija – moderni, nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę, bei atsakingai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius.

Pagrindinis Globos namų tikslas – teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas.

Globos namų aukščiausioji vadovybė siekdama pagrindinio tikslo:

  • analizuoja klientų (pacientų) ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;
  • identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;
  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
  • įsipareigoja teikti ir nuolat gerinti paslaugų kokybę;
  • sudaro sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui;
  • skatina darbuotojų iniciatyvą, savarankiškumą, atsakomybę už veiklos rezultatus, siekiant, kad kiekvienas suprastų jo konkretų ir kokybiško darbo indėlį, įgyvendinant įstaigos misiją, viziją, tikslus;
  • aprūpina personalą efektyviomis darbo priemonėmis (pasirenkame tik tuos tiekėjus, kurių produktai atitinka teisės aktų reikalavimus ir pripažintus kokybės standartus) bei informacija;
  • užtikrina galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įstaigos veikloje.

Visi Globos namų darbuotojai atsako už šios politikos įgyvendinimą pagal jų pareigas, atliekamą veiklą, funkcijas.

Kokybės politika yra žinoma ir suprantama kiekvienam Globos namų darbuotojui bei skelbiama viešai (įstaigos interneto svetainėje).

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  Nijolė Rubežienė
2022 m. rugpjūčio 16 d.

ISO 9001 : 2015 sertifikatas

Skip to content