Asmens duomenų apsauga

·      Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Dūseikių socialinės globos namų Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt
Tel. Nr. +370 37 460066

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

·      Asmens duomenų tvarkymas

Dūseikių socialinės globos namai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Dūseikių socialinės globos namų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Dūseikių socialinės globos namų asmens duomenų saugojimo politika

Dūseikių socialinės globos namų asmens duomenų rizikos analizė

Dūseikių socialinės globos namų dokumentų naikinimo tvarkos aprašas

Dūseikių socialinės globos namų informacija apie vaizdo stebėjimą

Dūseikių socialinės globos namų informavimas apie vaizdo duomenų tvarkymą

Dūseikių socialinės globos namų įsipareigojimas saugoti asmens duomenis

Dūseikių socialinės globos namų vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Dūseikių socialinės globos namų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Dūseikių socialinės globos namų pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas

Dūseikių socialinės globos namuose asmens duomenys nėra toliau tvarkomi kitais tikslais, nei asmens duomenys buvo surinkti.

Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ir globos namų vadovo patvirtintame dokumentacijos plane.

 • Duomenų subjektų teisės ir šių teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Dūseikių socialinės globos namuose;
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą;
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Dūseikių socialinės globos namuose tvarka yra nustatyta Dūseikių socialinės globos namų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis: el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt ar telefonu Nr. +370 37 460066
 • Jeigu asmuo nesutinka su Dūseikių socialinės globos namų ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p.ada@ada.lt
Skip to content