Lygių galimybių politika

Dūseikių socialinės globos namų lygių galimybių politikos paskirtis – užtikrinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, globos namuose būtų įgyvendintos konstitucinės nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, sveikatos būklės, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įvaikį (įvaikių), globotinį (globotinių), rūpintinį (rūpintinių), santuokinės ir šeiminės padėties, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, asociacijų laisvės, laisvų kolektyvinių derybų ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų pagrindu, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją, ypač kai tai susiję su darbo santykiais Dūseikių socialinės globos namuose.

Kviečiame plačiau susipažinti su Dūseikių socialinės globos namų lygių galimybių politika

Pranešimo apie pažeidimus forma

Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. birželio 6 d. 15:20

Skip to content