Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba suaugusiems asmenims su negalia, jų šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su negalia.

Teikimo trukmė / dažnumas:

trumpalaikės socialinės globos paslauga – ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje;
2. laikino atokvėpio paslauga – maksimali nepertraukiama trukmė 3 mėn. (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodymu (2018-10-18 raštas Nr. (14.4-32) SD- 5491)).

Globos namuose trumpalaikė socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis LR Socialinių paslaugų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų katalogu, Socialinės globos normų aprašu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.

Asmeniui, atsižvelgiant į asmens poreikius, įstaigoje teikiamos šios socialinės globos paslaugos:

  1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
  2. apgyvendinimas;
  3. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);
  4. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
  5. laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
  6. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
  7. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos ir pan.);
  8. maitinimas;
  9. sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);
  10. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikia kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kiti specialistai bei individualios priežiūros personalas.

 

Išsamesnė informacija telefonais +370 60692519, +370 444 20009 arba el. paštu: info@duseikiusgn.lt

Skip to content