Vadovo metinės veiklos užduotys

Dūseikių socialinės globos namų Vadovo 2021 m. veiklos užduotys

Dūseikių socialinės globos namų Vadovo 2020 m. veiklos užduotys:

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

 

 

2.1.2. organizuotos akcijos ar  renginiai pristatant visuomenei bendruomenines socialinės globos paslaugas, formuojant teigiamą požiūrį į neįgalų asmenį.

 

 

2.1.1. po atlikto įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimo įgyvendintos ne mažiau kaip 5 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų poveikio įvertinimas;

2.1.1.1. atnaujinti baldai III korpuso III a. 4 gyvenamuosiuose kambariuose, vestibiulyje ir virtuvėlėje gyvenimo sąlygos pagerėjo 26 gyventojams;

2.1.1.2. pateiktas investicinis projektas dėl III korpuso I – II a. gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų remonto, atlikus remontą gyvenimo sąlygos pagerėjo 69 gyventojams;

2.1.1.3. globos namų viena transporto priemonė pritaikyta asmenims su judėjimo negalia, įrengiant keltuvą;

2.1.1.4. įėjimas į aktų salę pritaikytas asmenims judantiems neįgaliojo vežimėliu;

2.1.1.5. grupinio gyvenimo namų teritorijoje pastatyta pavėsinė;

2.1.2. suorganizuota ne mažiau kaip 1 akcija ar renginys.

Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos;

 

 

2.2.2. numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti.

 

2.2.1. atliktas darbuotojų darbo sąlygų įstaigoje įsivertinimas ir įgyvendintos ne mažiau kaip 2 priemonės gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas:

2.2.1.1. atnaujintos darbuotojų darbo priemonės, darbo sąlygos pagerėjo 10 darbuotojų;

2.2.1.2. suremontuotas darbuotojų poilsio kambarys, atnaujinti baldai, darbo sąlygos pagerėjo 16 darbuotojų;

2.2.1.3. atnaujintos 4 pareigybių saugos ir sveikatos instrukcijos;

2.2.2. parengtas ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės kompetencijos tobulinimo planas:

2.2.2.1. kvalifikaciją tobulino 100 proc. socialinių paslaugų srities darbuotojų;

2.2.2.2. ne mažiau nei 20 proc. socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetenciją tobulino daugiau nei 16 akad. val.;

Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

2.3.1. įgytos naujos įstaigos vadovo profesinės kompetencijos ir pritaikytos įstaigos veikloje;

2.3.2. padidintas įstaigos vidaus procesų efektyvumas.

2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 priemonę, pritaikant seminarų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį;

2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus procesus –  organizuotas maitinimo paslaugos pirkimas.

Skip to content